Samurai Showdown 2019 screenshot

Samurai Showdown 2019 screenshot